FFD 555 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Düşsel ve Geleceğe Yönelik Tasarım Çalışmaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 555
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin lisans çalışmalarında edindikleri kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgi ve deneyimlerini farklı ve yenilikçi bir bakış açısıyla yakın ve uzak gelecek kavramları süzgecinden ilişkilendirmelerini ve değerlendirmelerini sağlayacak becerileri kazandırmaktır. Ders kapsamında, çağdaş bir bakış açısı ile gelenekselin dışında özgün fikirler üretmek ve geleceğe ilişkin muhtemel ve/veya varsayımsal eğilimlerin incelenmesi, araştırılması ve analizi ile çağ ötesi olarak nitelenebilecek yeni yaşam olanaklarının ve çevresinin kavranması ve tasarlanması konularında kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak hedeflenmektedir. Bununla beraber, özgün tasarım ideolojileri ve temsil niteliklerinin ortaya çıkarılması ve yaratılması da dersin amacı ve beklentiler arasındadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, tasarım alanında geleceğe yönelik özgün düşünme becerisi geliştirebilecektir.
  • Öğrenci, sanat, bilim ve teknoloji kesişimindeki gelişmelerin ve pratiklerin sürekliliği üzerine eleştirel düşünme becerisi geliştirebilecektir.
  • Öğrenci, tasarım meselelerine tarihsel, güncel ve varsayımsal bir süzgeçten bakarak analiz yapabilecektir.
  • Öğrenci, tasarım meselelerine tarihsel, güncel ve varsayımsal bir süzgeçten bakarak sentez yapabilecektir.
  • Öğrenci, geleceğe yönelik tasarım yaklaşımlarını disiplinlerarası düzeyde eleştirebilecek becerileri geliştirecektir.
  • Öğrenci, özgün tasarım ideolojileri ve temsil niteliklerini ortaya çıkarabilecek becerileri geliştirebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste öğrenciler sanat, felsefe, bilim ve kavramsal tasarım kuramları ve pratiği ile ilgili okumalar, eleştiriler ve tartışmalar yaparak geleceğe yönelik yaşam olanakları ve çevreleri üzerine özgün tasarım fikirler ve ideojiler ortaya çıkartacaklardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve ders içeriğine dair tartışma Ön hazırlık yok
2 Teorik Arka Plan Okuma ödevi ve konuya ilişkin beyin fırtınası
3 Mekan Araştırması Okuma ödevi ve konuya ilişkin beyin fırtınası
4 Biyomimikri Okuma ödevi ve konuya ilişkin beyin fırtınası
5 Sunumlar Sunumlar
6 Avant-Garde Okuma ödevi ve konuya ilişkin beyin fırtınası
7 Siber Uzay /Sanal Gerçeklik Okuma ödevi ve konuya ilişkin beyin fırtınası
8 Bilimkurgu Okuma ödevi ve konuya ilişkin beyin fırtınası
9 AR/VR Okuma ödevi ve konuya ilişkin beyin fırtınası
10 Fabrikasyon Okuma ödevi ve konuya ilişkin beyin fırtınası
11 Tasarım Araştırması Okuma ödevi ve konuya ilişkin beyin fırtınası
12 Sunumlar Önceki haftaların okumaları üzerine verilecek konu hakkında yazılı rapor hazırlanması (500 / 1000 kelime)
13 Final projesi/ödevi sunumu ve tartışmalar Final projesi/ödevi ve sunumu hazırlığı
14 Final projesi/ödevi sunumu ve tartışmalar Final projesi/ödevi ve sunumu hazırlığı
15 Final projesi/ödevi sunumu ve tartışmalar Final projesi/ödevi ve sunumu hazırlığı
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller Seçilmiş akademik makaleler ve kitap bölümleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
Proje
2
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
10
Proje
2
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
10
Final Sınavı
20
    Toplam
222

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

lisans programında edinilen uygulamalı bilgi birikimini tasarım araştırmalarının teorik alanı aracılığıyla genişletir,

X
2

tasarım teorileri ve sosyal bilimlerdeki araştırma yöntemleri aracılığıyla kavram ve fikirleri değerlendirir, verileri yorumlamak ve inceler,

X
3

küresel ve/veya çevresel kriz süreçlerinde yaşanan tasarım problemlerini belirler ve tasarım uygulamacıları için olası çözümler geliştirir,

X
4

geçmiş tasarım uygulamalarıyla ilgili olarak yaşam kültürü tarihindeki bilgi birikimini genişletir,

X
5

günlük yaşamdaki yerel uygulamaları araştırmaya teşvik etmek ve edinilen sonuçları tasarım çözümleri üretmek üzere değerlendirir,

X
6

çeşitli tasarım disiplinleri arasındaki etkileşimi kolaylaştırır ve karmaşık sorunları çözmek için ortak çalışmaları teşvik eder,

X
7

tasarım eğitiminde uygulanmak üzere tasarım araştırmalarının sonuçlarını değerlendirir,

X
8

tasarım uygulamalarındaki dönüşümü hızlandırmak amacıyla yeni üretim araçlarını, teknolojileri ve üretim malzemelerini araştırmaya teşvik eder,

X
9

sosyal ve çevresel sorumlulukları içselleştirmek üzere tasarım uzmanlıklarına karşı etik bir yaklaşım edinir,

X
10

bir yabancı dili kullanarak tasarım alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar,

11

tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”). Advanced Level”).

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest