SEN 558 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Enerji Piyasaları ve Politik Stratejiler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SEN 558
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı küresel ve Türkiye enerji piyasalarını incelemektir. Ders kapsamında mevcut ve gelecekteki piyasa yapıları, enerji piyasalarını düzenleyici regülasyonlar ve politik stratejiler karşılaştırmali bir biçimde analiz edilecektir. Bu analiz çerçevesinde enerji piyasasında yer alan Türkiye’deki ve küresel düzeydeki başlıca aktörler detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Bu doğrultuda, dersin odak noktası büyük ölçüde küresel enerji üretiminin, enerji taşımacılığının (enerji akışının), enerji ticareti ve politikalarının ticari (ekonomi) boyutunda olacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • petrol, doğal gaz, kömür, elektrik, yenilenebilir enerji ve karbon, temiz teknolojiler ve akıllı şebeke piyasalarının genel yapısı, işleyişi, ekonomisi, değer zinciri, politikaları ve politik stratejilerine dair kapsamlı bilgiye sahip olacak ve bu bilgiyi yorumlayabilecektir,
  • söz konusu piyasların birinde/ birkaçında uzmanlaşma ve detaylı araştırma yapma fırsatı elde edebilecektir,
  • söz konusu piyasalardaki riskleri, yatırım olanaklarını ve stratejileri tartışabilecek ve değerlendirebilecektir,
  • orta vadede ve yakın gelecekte söz konusu piyasaların işleyişi hakkında fikir sahibi olabilecektir,
  • söz konusu piyasalarda faaliyet gösteren aktörler için hayati önem taşıyan konuları değerlendirebilecektir.
Ders Tanımı İleri düzey bu ders, tartışma ve fikir alışverişine dayalı interaktif bir derstir. Ders kapsamında yer alan konular, söz konusu başlıklara istinaden araştırma materyalleri, makaleler, sunumlar ve sınıf içi tartışmalar doğrultusunda interaktif bir biçimde incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Küresel ve Türkiye Petrol Piyasaları I – Yapısı, Ekonomisi ve Politik Stratejileri İlgili ders materyalleri atanacaktır
2 Küresel ve Türkiye Petrol Piyasaları II –Yapısı, Ekonomisi ve Politik Stratejileri İlgili ders materyalleri atanacaktır
3 Küresel ve Türkiye Doğal Gaz Piyasaları I – Yapısı, Ekonomisi ve Politik Stratejileri İlgili ders materyalleri atanacaktır
4 Küresel ve Türkiye Doğal Gaz Piyasaları II – Yapısı, Ekonomisi ve Politik Stratejileri İlgili ders materyalleri atanacaktır
5 Küresel ve Türkiye Kömür Piyasaları I – Yapısı, Ekonomisi ve Politik Stratejileri İlgili ders materyalleri atanacaktır
6 Küresel ve Türkiye Kömür Piyasaları II – Yapısı, Ekonomisi ve Politik Stratejileri İlgili ders materyalleri atanacaktır
7 Küresel ve Türkiye Elektrik Piyasaları I – Yapısı, Ekonomisi ve Politik Stratejileri İlgili ders materyalleri atanacaktır
8 Küresel ve Türkiye Elektrik Piyasaları II – Yapısı, Ekonomisi ve Politik Stratejileri İlgili ders materyalleri atanacaktır
9 Küresel ve Türkiye Yenilenebilir Enerji ve Karbon Piyasaları I – Yapısı, Ekonomisi ve Politik Stratejileri İlgili ders materyalleri atanacaktır
10 Küresel ve Türkiye Yenilenebilir Enerji ve Karbon Piyasaları II – Yapısı, Ekonomisi ve Politik Stratejileri İlgili ders materyalleri atanacaktır
11 Küresel ve Türkiye Temiz Teknoloji ve Akıllı Şebeke Piyasaları I – Yapısı, Ekonomisi ve Politik Stratejileri İlgili ders materyalleri atanacaktır
12 Küresel ve Türkiye Temiz Teknoloji ve Akıllı Şebeke Piyasaları II – İlgili ders materyalleri atanacaktır
13 Sunumlar I
14 Sunumlar II
15 Dönem Projesi Teslimleri
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı Ders notları, powerpoint sunumlar, konuyla ilgili makaleler ve çalışmalar
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
47
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Enerji çalışmaları konusunda teorik ve kavramsal yeterliliklerin yanı sıra uygulamalı yeterlilikleri geliştirmek.
2 Ekonomi, doğa bilimleri, siyasi bilimler, hukuk, ve sosyoloji gibi enerji çalışmalarının temel bilim dallarında teorik ve pratik bilgiyi kullanarak enerji sistemleri hakkındaki problemleri ve durumları değerlendirmek.
3 Enerji sistemlerinde beklenmeyen çok boyutlu problemleri, birey ya da bir grup üyesi olarak sorumluluk alıp çözümlemek.
4 Enerji politikaları ve uygulamaları arasındaki ilişkiyi yapılar, piyasalar, kurumlar, düzenler, iklim değişikliği ve çevre konularıyla eleştirel olarak değerlendirmek .
5 Sürdürülebilir enerji kalkınmasında problemleri belirleyerek tartışmak.
6 Uluslararası meselelerin ve jeopolitik durumun enerji üzerinde olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirerek tartışmak.
7 Enerji sistemlerinin dayatıldığı ekonomik ve siyasi yapıyı inceleyerek tartışmak.
8 Enerji çalışmaları literatüründe teorik ve deneysel boşlukları sorgularken orjinal tartışmalar geliştirmek.
9 Enerji bilimleri ve sürdürülebilir enerji kalkınması alanında bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak değişkenler olarak teorileri, senaryoları ve kavramları ölçebilen verileri toplayarak yorumlamak.
10 Bilimsel kriterler çerçevesinde sürdürülebilir enerji ve jeopolitik konularının siyasi, ekonomik, çevresel, toplumsal ve/ya da tarihsel boyutları hakkında tez/dönem projesi hazırlamak.
11 Enerji çalışmaları literatürünü takip edebilmek ve uluslararası akademisyenlerle iletişim kurabilmek için yabancı dil becerilerini geliştirmek.
12 Enerji bilimleri alanında veri ve bilgiyi ileri seviyede kulllanabilmek.
13 Enerji çalışmalarıyla ilgili veri toplama, yorumlama, yayma ve uygulama sürecinde etik, toplumsal ve bilimsel değerlere sahip olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest