MI 502 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MI 502
Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste, pazarlama iletişimine bütünsel bir bakış açısıyla alanın temel prensipleri ve uygulamalarını öğrencilerle tanıştırmak ana olarak amaçlanmıştır. Bütünleşik pazarlama iletişiminin ortaya çıkışıyla birlikte değişen pazarlama iletişimi anlayışının aktarılmasının yanı sıra, bu kavramın sektördeki uygulamalara yansımalarının incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bütünleşik pazarlama iletişiminin temel ilkelerini değerlendirebilecektir
  • BPİ yaklaşımının altında yatan faktörleri inceleyebilecektir
  • İletişim öğe ve faaliyetlerinin BPİ yaklaşımına nasıl katkıda bulunduğunu açıklayabilecektir
  • BPİ kampanya ve programlarının planlama ve uygulama süreçlerini irdeleyebilecektir
  • Güncel BPİ kampanyalarını ve süreçlerini analiz edebilecek ve yorumlayabileceklerdir
Ders Tanımı Bu derste bütünleşik pazarlama iletişimi kavramının temelleri, literatürde yer alan teorik yaklaşımlar üzerinden irdelenecektir. Konuya ilişkin güncel tartışmalar kuramsal yaklaşımlarla birlikte ele alınacaktır. Aynı zamanda reklam, halkla ilişkiler, satış tutundurma, kişisel satış ve doğrudan pazarlama kavramları, temel içerikleri ve uygulamaları örnekler üzerinden tartışılırken; pazarlama iletişimi, bütünleşik pazarlama iletişimi ve pazarlama sürecindeki rolü ve bütünleşik pazarlama iletişimi planı ileri seviyede değerlendirilecektir

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı ve Ders Programına Genel Bakış
2 Pazarlamada BPİ'nin rolü Philip Kotler; Pazarlama Dünyası; Çeviren: Nejat Muallimoğulları,; Milenyum Baskı, 2000 Ömer Baybars Tek ve Engin Özgül; Modern Pazarlama İlkeleri; Birleşik Matbaacılık; İzmir; 2005 Kliatchho, J.,( 2005), Towards a New Definition of Integrated Marketing Communications (IMC). International Journal of Advertising, , 24(1), 7-34.
3 BPİ'nin temel ilkeleri Yavuz Odabaşı ve Mine Oyman; Pazarlama İletişimi Yönetimi; MediaCat Yayınları; İstanbul; 2010
4 Pazarlama iletişiminde BPİ yaklaşımı Philip Kotler; Kotler ve Pazarlama; Çev. Ayşe Özyağcılar; Sistem Yayıncılık; İstanbul; 2000 İsmet Mucuk; Pazarlama İlkeleri; Türkmen Kitabevi; İstanbul; 2004 Yavuz Odabaşı ve Mine Oyman; Pazarlama İletişimi Yönetimi; MediaCat Yayınları; İstanbul; 2010
5 BPİ karması I: Halkla İlişkiler ve Reklam Müge Elden; Reklam ve Reklamcılık; Say Yayınları; İstanbul; 2009 Alaeddin Asna; Halkla İlişkiler (Public Relations); Sabah Yayınları; İstanbul; 1997
6 BPİ karması II: Satış tutundurma, doğrudan pazarlama, kişisel satış Işıl Karpat Aktuğlu; Marka Yönetimi Güçlü ve Başarılı Markalar için Temel İlkeler; İletişim Yayınları; İstanbul; 2009. Güven Büyükbaykal; Günümüzde Tutundurma Kavramı ve Önemi; İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi; 15:529-533; 2002
7 BPİ yaklaşımında yeni medyanın rolü ve etkisi Belma Fırlar Güneri ve Sinem Yeygel; Sanal Ortamda Bütünleşik Pazarlama İletişimi; Ege Üniversitesi Basımevi; İzmir; 2004 Haluk Geray; Yeni İletişim Teknolojileri; Kılıçaslan Matbaası; Ankara; 1994
8 BPİ ve Etik Füsun Kocabaş ve Müge Elden; Reklamcılık Kavramlar, Kararlar, Kurumlar; İletişim Yayınları; İstanbul; 2011
9 BPİ Kampanya Planlaması Philip Kitchen’a ait seçilmiş okumalar
10 BPİ'de Ölçme ve Değerlendirme Kliatchho, J.,( 2005), Towards a New Definition of Integrated Marketing Communications (IMC). International Journal of Advertising, , 24(1), 7-34.
11 Marka İletişimi ve BPİ İlişkisi Yavuz Odabaşı ve Mine Oyman; Pazarlama İletişimi Yönetimi; MediaCat Yayınları; İstanbul; 2010
12 Ödev- Vak’a çözümleme/analiz etme Sınıf içi çalışma
13 Vak’a üzerine tartışma Sınıf içi çalışma
14 Vak’a üzerine tartışma Sınıf içi çalışma
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı Zorunlu ders kitabı yoktur. Ders ile ilgili haftalık makale ve kitap bölümü okumaları ve vaka çalışmaları verilecektir.
Önerilen Okumalar/Materyaller

www.temelaksoy.com

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
55
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
50
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
145

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Marka iletişimi alanında özgün ve yaratıcı stratejiler geliştirmeyi sağlayan süreç, yöntem ve tekniklere ilişkin bilgilerini derinleştirerek uygular.

X
2

Marka iletişimi konusunda uzmanlık gerektiren sorunları disiplinler arası yaklaşım ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

X
3

Marka iletişimi alanının ilişkili olduğu farklı disiplinler (pazarlama, reklamcılık, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi vb.) arasındaki bağlantıları bütünleştirir.

X
4

Marka iletişimi konusunda geliştirilen stratejileri ve çözüm yöntemlerini değerlendirir.

X
5

Kurumsal iletişim yönetiminin temel prensiplerini kavrar ve bunları uygulama becerileri edinir.

X
6

Bütünleşik bir marka iletişimi kampanyası planlayabilir, geliştirebilir, süreci yönetir ve değerlendirir.

X
7

Marka iletişimi ve kurumsal iletişim alanındaki çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
8

Mesleki ve toplumsal etik değerlere uygun çalışmalar ve uygulamalar gerçekleştirir.

X
9

Marka iletişimi alanına ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bağımsız bir çalışma gerçekleştirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest